Нашите Принципи

Защитаваме интересите на нашите клиенти

професионализъм и коректност

Правното регулиране се отличава със специфика по отношение на своя предмет, обхват, задължителност, функции.

Правните норми регламентират най-съществените обществени отношения, отнасят се за цялото общество и всички са задължени да ги изпълняват.

Така те интегрират социума и осигуряват обществения ред. Правните норми инкорпорират останалите социални норми - морални, религиозни, културни, но за разлика от тях са санкционирани от държавата, която ги гарантира чрез своята принуда.
 

  • Нашите принципи са изградени на основата на общочовешките ценности и са застъпени изцяло в работата ни, което е ключов фактор в изграждане на доверието между адвокат и клиент.
  • Ние се стремим не само да защитаваме интересите на нашите клиенти, но безкомпромисно да съхраняваме правните принципи и конституционни права.
  • Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и Партньори” е създадено през 2009 г., в резултат на предизвикателствата, които налагат динамично променящите се обществено икономически и социални отношения.


Ние акцентираме върху професионализма и подбираме внимателно експерти в тези области на дейност, в които имаме най-силни позиции в България. 

В допълнение, съществена цел на нашето дружество е да привличаме енергични и отдадени на работата юристи. По този начин изграждаме хармония и синергия между задълбочени профилирани познания и динамика в търсенето на гъвкав подход към конкретниите казуси. 

По правило съдружникът, който носи отговорност за развитието на проект на клиент, пряко участва в хода на юридическия анализ, ангажира се лично с критичните решения и контролира във всеки момент предприеманите действия от екипа. За нас личният принос винаги е от съществено значение и се стремим към детайлно вникване в генезиса на работата ни с клиенти и доверители.

Допълнителни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото