Области на дейност

Създаваме успешни и конструктивни практики

в областите, в които сме специализирани

 • учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
 • учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне;
 • промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;
 • свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;
 • консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;
 • процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.
 • консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;
 • пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
 • участие в преговори и изготвяне на предварителните договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради; договори за наем и управление на недвижими имоти; процесуално представителство по дела от вещноправен характер.
 • правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон;
 • сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки и получаване на необходимите разрешения от БНБ;
 • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за стартиране на дейността на банка, включително на клон на чуждестранна банка;
 • консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
 • консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
 • процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.
 • правна подготовка и съдействие за лицензиране на застрахователни дружества, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранни застрахователни дружества чрез клон; сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на застрахователни дружества и получаване на съответните разрешения; отношения с Комисията за финансов надзор;
 • правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
 • процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.
 • консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти;
 • консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
 • консултиране във връзка с разрешителните процедури на Комисията за защита на конкуренцията;
 • консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
 • консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини;
 • консултации по процедурата за освобождаване от забраната за постигане на горепосочените забранени споразумения, решения и съгласувани практики с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
 • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
 • изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право;
 • консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.
 • консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;
 • правна защита при нарушаване правата върху такива обекти;
 • консултиране и изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг.
 • обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове;
 • консултации относно благоприятни данъчни решения;
 • консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер.
 • консултиране на постоянните клиенти по трудовоправни въпроси;
 • консултации по режима на социалното осигуряване.
 • представителство пред всички инстанции на съдилища на територията на Република България;
 • представителство пред Арбитражен съд за търговски спорове – град Бургас и Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, както и пред други арбитражи ad hoc.

Допълнителни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото