Защитаваме интересите на нашите клиенти

КОМПЕТЕНТНОСТ, ГЪВКАВОСТ,
 ИНОВАТИВЕН ПОДХОД

Създаваме успешни и конструктивни практики

в областите, в които сме специализирани

Област на дейност

Дружествено право

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие

Област на дейност

Вещно право, недвижими имоти

Пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти

Област на дейност

Банково право

Правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон

Област на дейност

Застрахователно право

Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане

Нашите принципи

Ние се стремим не само да защитаваме интересите на нашите клиенти, но безкомпромисно да съхраняваме правните принципи и конституционни права.

Област на дейност

Защита на конкуренцията

Kонсултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите

Област на дейност

Авторско право и сродни права

Изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми

Област на дейност

Индустриалната собственост

Консултации и правно съдействие за регистрация на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;

Област на дейност

Административно и данъчно право

Обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове

Допълнителни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото

Област на дейност

Трудово право

Консултиране на постоянните клиенти по трудовоправни въпроси; консултации по режима на социалното осигуряване

Област на дейност

Процесуално представителство

Представителство пред всички инстанции на съдилища на територията на Република България, както и пред други арбитражи